Foreign language

ページID1000045  更新日 令和2年5月22日

印刷大きな文字で印刷

ページの翻訳について

ホームページを民間の自動翻訳サービスを利用し、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・トルコ語・ベトナム語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。

English

The homepage will be translated in English, Chinese, Korean, Portuguese, and Spanish using an automatic translation service.
Please note that as it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not be accurate.
Also note that the translated contents may not have the same meaning as in the original Japanese page.

Start Translation

中文(简化字)

网页是利用自动翻译服务,翻英语・中文・韩语・西班牙语·葡萄牙语。
由于是利用自动翻译系统获得的翻译结果,所以不一定完全正确。
由于翻译结果可能与翻译前的日语网页的原文内容有所出入,所以请在充分理解这一点的基础上利用本网站。

翻译开始

中文(繁體字)

網頁是利用自動翻譯服務翻譯成 英語・中文・韓語・西班牙語·葡萄牙語。
由于是利用自動翻譯係統獲得的翻譯結果,所以不一定完全正確。
由于翻譯結果可能與翻譯前的日語網頁的原文內容有所出入,所以清在充分理解這一點的基礎上利用本網頁。

翻譯開始

한국어

홈페이지는, 자동적인 번역 서비스를 사용해서 영국, 중국, 한국, 포르투갈,및 스페인어에서 번역됩니다.
자동 번역 시스템을 이용한 기계 번역이므로 모든 번역이 정확한 것은 아닙니다.
번역 전 일본어 페이지의 내용과 번역 후의 내용이 다를 수 있으므로 이점에 주의하여 이용해 주십시오.

번역 개시

Español

La página será traducida en inglés, chino, coreano, portugués y español usando el servicio de traducción automática.
Tome en cuenta que como es una traducción de un sistema de traducción automática, ésta no será siempre precisa.
También tomar en cuenta que después de la traducción, el contenido no podrá ser igual que en la página japonesa original.

Iniciar traducción

Português

O site será traduzido em Inglês, Chinês, Coreano, Português e Espanhol usando um serviço de tradução automática.
Por favor note que, uma vez que é uma tradução automatizada de um sistema de tradução automática, a tradução pode não ser precisa.
Observe também que o conteúdo traduzido pode não ter o mesmo significado que na página original em japonês.

Iniciar Tradução

Tagalog

A home page gamit ang isang pribadong awtomatikong serbisyo ng pagsasalin, at pagkatapos ay isinalin sa Ingles, Chinese,Koreano,Espanyol,Portuguese, Tagalog,Turkish,Vietnamese.
Para machine translation sa pamamagitan ng awtomatikong translation system, hindi kinakailangan ang eksaktong pagsasalin.
Dahil diyan ay din ang kaso na ay naiiba mula sa salin ng orihinal na nilalaman ng nakaraang Hapon page, mangyaring gamitin ito pagkatapos ng ganap na maunawaan ang bagay na ito.

Simulan ang pagsasalin

Türk

Ana sayfayı otomatik çeviri hizmeti kullanarak İngilizce, Çince, Korece,İspanyolca,Portekizce ,Tagalog,Vietnam dili,Türkçe dilinde okuyabilirsiniz.
Bu otomatik çeviri hizmeti, makine çeviri kullandığı için her zaman doğru çeviri olmayabilir.
Çeviri yapmadan önceki Japonca sayfasıyla bazen içeriği farklı olabilir. Her zaman doğru çeviri olmayabileceğini anlamanıza rica ederiz.

Çeviriyi başlat

Việt Nam

Trang chủ được dịch sang tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc,Tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,Tiếng Tagalog,Thổ Nhĩ Kỳ ,và Việt Nam sử dụng dịch vụ dịch thuật tự động tư nhân.
Nó không phải là nhất thiết phải là một bản dịch chính xác cho máy dịch thuật của hệ thống dịch tự động. Bởi vì nó có thể khác với nội dung ban đầu của trang tiếng Nhật trước khi bản dịch, xin vui lòng hiểu điều này đủ và sử dụng nó

Bắt đầu dịch